لیفتراک دیزلی Toyota 02-3 FD -30

PDF
PDF
€ 5995
≈ $ 6461
تماس با فروشنده
مارک Toyota
مدل 02-3 FD -30
نوع لیفتراک دیزلی
سال ساخت 1982
نوع دکل دو تایی
طول چنگک 1.2 m
موقعیت مکانی هلند Sneek
تاریخ ثبت آگهی بیش از 1 ماه
شماره مشخصه فروشنده 21024
توصیف
ابعاد کلی عرض - 1.5 m، ارتفاع - 2.85 m
موتور خودرو
سوخت دیزل
وضعیت
وضعیت دست دوم
اطلاعات تکمیلی
رنگ نارنجی

اطلاعات تکمیلی — لیفتراک دیزلی Toyota 02-3 FD -30

انگلیسی
General information
Year of manufacture: 1982
Field of application: Internal logistics

Technical information
Track width: 150 cm
Drive: Wheel

Functional
Mast length: 285 m
Lifting capacity: 3.000 kg
CE mark: yes

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good

Other information
Max reach:
Allgemeine Informationen
Baujahr: 1982
Verwendungszweck: Interne Logistik

Technische Informationen
Raupenbreite: 150 cm
Antrieb: Rad

Funktionell
Mastlänge: 285 m
Hubkapazität: 3.000 kg
CE-Kennzeichnung: ja

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Generelle oplysninger
Produktionsår: 1982
Anvendelsesområde: Intern logistik

Tekniske specifikationer
Sporvidde: 150 cm
Drivanordning: Hjul

Funktionelle
Mastlængde: 285 m
Løftekapacitet: 3.000 kg
CE-mærke: ja

Stand
Overordnet stand: god
Teknisk stand: god
Visuelt udseende: god
Información general
Año de fabricación: 1982
Ámbito de aplicación: Logística interna

Información técnica
Ancho de cadena de oruga: 150 cm
Propulsión: Rueda

Funcional
Longitud del mástil: 285 m
Capacidad de elevación: 3.000 kg
Marcado CE: sí

Estado
Estado general: bueno
Estado técnico: bueno
Estado óptico: bueno
Informations générales
Année de construction: 1982
Domaine d'application: Logistique interne

Informations techniques
Largeur de la chenille: 150 cm
Commande: Roue

Pratique
Longueur du mât: 285 m
Capacité de levage: 3.000 kg
Marquage CE: oui

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
NETTE GOED WERKENDE HEFTRUCK MET DUBBELE MONTERING DIESEL

= Meer informatie =

Algemene informatie
Bouwjaar: 1982
Toepassingsgebied: Interne logistiek

Technische informatie
Rupsbandbreedte: 150 cm
Aandrijving: Wiel

Functioneel
Mastlengte: 285 m
Hefcapaciteit: 3.000 kg
CE markering: ja

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed

Overige informatie
Maximale reikwijdte:
Informacje ogólne
Rok produkcji: 1982
Obszar zastosowania: Logistyka wewnętrzna

Informacje techniczne
Szerokość gąsienicy: 150 cm
Napęd: Koło

Funkcjonalność
Długość masztu: 285 m
Udźwig: 3.000 kg
Oznaczenie CE: tak

Stan
Stan ogólny: dobrze
Stan techniczny: dobrze
Stan wizualny: dobrze
Informações gerais
Ano de fabrico: 1982
Campo de aplicação: Logística interna

Informações técnicas
Largura da bitola: 150 cm
Condução: Roda

Funcional
Comprimento do mastro: 285 m
Capacidade de elevação: 3.000 kg
Marca CE: sim

Estado
Estado geral: bom
Estado técnico: bom
Aspeto visual: bom
Общая информация
Год выпуска: 1982
Область применения: Внутренняя логистика

Техническая информация
Ширина гусеницы: 150 cm
Привод: Колесо

Функциональность
Длина мачты: 285 m
Грузоподъемность подъемного устройства: 3.000 kg
Знак CE: да

Состояние
Общее состояние: хорошее
Техническое состояние: хорошее
Внешнее состояние: хорошее
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!

آگهی های مشابه

Toyota 52-8FDF25 قیمت درخواستی لیفتراک دیزلی 2022 1 m/h هلند، Amsterdam
Toyota 02-8FGJF35 قیمت درخواستی لیفتراک دیزلی 2023 1 m/h هلند، Amsterdam
Toyota 52-8FDF25 قیمت درخواستی لیفتراک دیزلی 2022 1 m/h هلند، Amsterdam
Toyota 52-8FDF25 قیمت درخواستی لیفتراک دیزلی 2022 1 m/h هلند، Amsterdam